The British International School of Northern Thailand

 Lamapang international school,international school lampang,lampang private school, international nursery school,international secondary school lampang,international kindergarten school lampang,international Montessori school lampang,school,International School, ,international school, thailand, asia, lampang, British education,International school Programme,

Lampang english school,lampang British school,teaching English in Lampang,teaching English in Lampang,North Thailand British school,British International school of North Thailand,Montessori nursery and kindergarten. International primary school,Secondary high school,BRITISH SCHOOL,onlybinternational school in Lampang,what private school in lampang

Translate the page

 Teacher Ancharinporn Intawongsa

อ.อัญชรินภรณ์ อินต๊ะวงศ์ษา

B. Ed, Homeroom Teacher

ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Back to Meet the staff main page

 ชื่อ นางสาว อัญชรินภรณ์ อินต๊ะวงศ์ษา หรือ ครูอ้อมค่ะ

 การศึกษาจบระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สอนระดับประถมและมัธยมศึกษา ครูอ้อมมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น น่าอยู่ มีเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นกันเอง

และสิ่งที่ครูอ้อมประทับใจคือ มีนักเรียนที่น่ารัก เด็กนักเรียนที่นี่ทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการเรียน กีฬา หรือดนตรี ทุกคนล้วนมีความสามารถตามความถนัดของแต่ละคน และทุกคนมีความมั่นใจในการพูดสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเช่นกัน ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนนานาชาติแต่นักเรียนที่นี่ก็ไม่เคยลืมภาษาไทย มีความนอบน้อม และมีความภาคภูมิใจที่เรียนที่สถานศึกษาแห่งนี้ ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

 ดังนั้นครูอ้อมจะร่วมพัฒนาศักยภาพการเรียน และกิจกรรมของโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ